300L-500L تجهیزات میکروبروری

  • تجهیزات میکروبری 300-500 لیتر

    تجهیزات میکروبری 300-500 لیتر

    دستگاه آسیاب مالت خوب برای دم کردن آبجو، آسیاب های مختلف برای برآورده کردن خواسته های شما مهم است.

    ترکیب آبجوسازی اختیاری است، ما بر اساس فرآیند دم کردن و محدودیت های فضایی شما، یک ترکیب مناسب را پیشنهاد می کنیم.و خدمات سفارشی نیز قابل قبول است.